Εκτύπωση

Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 
  • Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
  • Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Επιχειρήσεων
  • Φοροτεχνικά - Εργατικά
  • Φ.Π.Α. - Φ.Μ.Υ
  • Υποβολή ΑΠΔ
  • Έκδοση oφειλών με ταυτότητα πληρωμής μέσω internet
  • Παροχή λογιστικών - Φοροτεχνικών - Εργατικών Συμβουλών
  • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
  • Ενημέρωση βιβλίων μηχανογραφικά
  • Έκδοση κωδικών TAXIS και ενεργοποίηση κλειδαρίθμων